Danina solidarnościowa

Nazwa daniny solidarnościowej związana jest z utworzeniem Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Danina, oprócz składki z Funduszu Pracy, jest drugim źródłem finansowania SFWON. Rząd przewiduje, że na koncie Funduszu co roku pojawi się ok. 1 mld zł. Założeniem takiego rozwiązania jest zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Przepisy dotyczące zasad opodatkowania daniną solidarnościową zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym dotyczy dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych lub na stawce 19% a więc pochodzących ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych oraz wykonywanej działalności gospodarczej w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej. Zobowiązani do jej odprowadzenia są przedsiębiorcy zarabiający powyżej 1 miliona złotych rocznie. Podatek obciąży zatem najbogatszą część społeczeństwa. Podstawą obliczenia podatku jest nadwyżka powyżej 1 miliona złotych przychodu. Stawką podatku jest 4% obliczana od tej nadwyżki po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie społeczne. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, co oznacza, że podatnicy pierwsze zeznanie podatkowe obejmujące daninę będą musieli złożyć za 2019 rok, do 30 kwietnia 2020 roku. Podatnicy będą składać zeznanie o wysokości daniny na specjalnie przygotowanych wzorach deklaracji, odrębnych od deklaracji dotyczących podatku dochodowego.

Danina solidarnościowa, zgodnie z zapewnieniami Ministra Finansów, nie działa na zasadzie podwójnego opodatkowania. Podatek jest naliczany od kwoty netto po odliczeniu podatku dochodowego. Opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad 1 mln zł po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne.