Kasy fiskalne- nowe przepisy

         Nowa regulacja, zawarta w ustawach o podatku od towarów usług oraz ustawie o miarach, weszła w życie 1 maja 2019 roku. Ustawa wprowadza, dla określonych zawodów, obowiązek prowadzenia kas rejestrujących online, czyli posiadających funkcję połączenia z Centralnym Repozytorium Kas. Dla Urzędu Skarbowego oznacza to łatwy dostęp do informacji o zawieranych transakcjach, a co za tym idzie do ustalenia podstawy opodatkowania, stawki podatku oraz kwoty podatku należnego. Zaznaczyć należy, że wysyłana informacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy i transakcji, konsument pozostaje dla Urzędu anonimowy.

         Nowy rodzaj kas rejestrujących ma być wprowadzany w obrocie stopniowo. Oznacza to okres przejściowy, w którym stare i nowe kasy będą wykorzystywane równolegle. Przedsiębiorcy mogą przez określony w ustawie od podatku od towarów i usług czas używać kas starego typu, czyli kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, po którym wymiana będzie obowiązkowa. Ustawa przewiduje następujące terminy:

 ·         do 31 grudnia 2019 r.- do:

                   o    świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

                   o    sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych ,

 ·         do 30 czerwca 2020 r.- do:

                    o    świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

                    o    sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,

 ·         do 31 grudnia 2021 r.- do świadczenia usług:

                    o    fryzjerskich,

                    o    kosmetycznych i kosmetologicznych,

                    o    budowlanych,

                    o    w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

                    o    prawniczych,

                    o    związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

           Dla reszty czynności podatnicy mogą używać starych kas aż do momentu ich wyeksploatowania.

           Podatnicy, którzy nabyli taką kasę w dalszym ciągu mają obowiązek zgłoszenia zakupu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numeru ewidencyjnego. Obowiązek ten nie dotyczy zakupu kasy rejestrującej online. Zgłoszenie tych kas odbywa się zdalnie, z pierwszym połączeniem kasy z Centralnym Repozytorium Kas, czyli w trakcie fiskalizacji. 

           Natomiast potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas starego typu będą wydawane przez okres:

      ·         do 31 grudnia 2022 r.- dla kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii,

      ·         do 31 sierpnia 2019 r.- dla kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii. 

 Ulga na zakup kasy

            Użytkownicy starych kas mogli otrzymać ulgę za jej zakup o ile miał on miejsce przed 1 maja 2019 roku. Od 1 maja 2019 r. ulga przysługuje nabywcom kas rejestrujących online. Zasady zwrotu kosztów zakupu nie ulegają zmianie. Kwota ulgi wynosi 90 % ceny zakupu kasy bez podatku, nie więcej jednak niż 700 zł. Zmianą w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów jest to, że ulga ma zastosowanie do podatników, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli ewidencję za pomocą kas rejestrujących online. Oznacza to, że gdyby u przedsiębiorcy powstał ten obowiązek w związku z rozszerzeniem działalności o dodatkowe usługi, on równie będzie mógł wnioskować o ulgę. Poza tym ulga przysługuje podatnikom, wobec których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, a którzy rozpoczęli ewidencje za pomocą kas online.

             U podatników, u których wystąpił obowiązek przejścia na kasy online, za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się:

      ·         1 stycznia 2020 r.- dla podatników, u których obowiązek wymiany kas wystąpił 1 stycznia 2020 r.,

      ·         1 lipca 2020 r.- dla podatników, u których obowiązek wystąpił 1 lipca 2020 r.,

      ·         1 stycznia 2021 r.- dla podatników, u których obowiązek wystąpił 1 stycznia 2021 r.

              Ponadto ustawa wprowadza domniemanie, zgodnie z którym jeśli podatnik zakupił kasę w ciągu 6 miesięcy od daty powstania obowiązku wymiany kasy, to przyjmuje się że zrobił to w związku z powstaniem tego obowiązku. 

 Sposób rozliczenia ulgi:

      ·         gdy kwota ulgi jest w danym okresie rozliczeniowym jest niższa od kwoty VAT należnego- wtedy należy ją odliczyć od podatku,

      ·         gdy kwota ulgi jest wyższa od podatku należnego- wtedy podatnikowi przysługuje na wniosek zwrot różnicy między jedną wartością a drugą,

      ·         gdy podatnik jest zwolniony z VAT- wtedy przysługuje mu zwrot ulgi do 25. dnia od dnia wystąpienia z wnioskiem o zwrot.

            Przedsiębiorca będzie musiał zwrócić przyznaną ulgę w przypadku, gdy zakończy działalność gospodarczą przed upływem 3 lat od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży lub nie dopełni obowiązku dokonywania terminowych przeglądów technicznych kasy, przewidzianych w rozporządzeniu. W dodatku za brak przeglądów urząd skarbowy może na podatnika nałożyć karę w wysokości 300 zł.

            Podatnicy, którzy byli zmuszeni do przejścia na kasy online ze względu na wykonywane czynności, nie są zobowiązani do zwrotu przyznanej ulgi za zakup kas starego typu.